Algemene voorwaarden

Levering en betaling - PJ Cranes B.V. in Nijkerk, Nederland

1 Toepasbaarheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van PJ Cranes, KvK nr 61763896, gevestigd Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp, Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd.a

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” wordt daarmee elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld die van ons een aanbieding heeft ontvangen, dan wel enige overeenkomst met ons heeft of heeft gehad.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden (bijvoorbeeld voorwaarden zoals gehanteerd door koper) binden ons slechts indien deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website, en worden per reguliere of e-mail aan (potentiële) kopers toegestuurd, met aanbiedingen, pro forma facturen en dergelijke. Als ze eenmaal zijn verzonden, blijven ze onderdeel van ons aanbod, ook als ze niet opnieuw worden verzonden in een tweede e-mail. Ze maken deel uit van al onze aanbiedingen, en aanvaarding van ons aanbod uitdrukkelijk of stilzwijgend, aanvaarding van onze goederen, of het doen van een (gedeeltelijke) betaling, betekenen allemaal dat koper deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Eenmaal van toepassing tussen koper en ons, blijven ze deel uitmaken van alle rechtsbetrekkingen tussen koper en ons, totdat ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden gewijzigd.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “Goederen” wordt tevens verstaan ​​de levering van aanverwante zaken, diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Dan sturen wij de nieuwe algemene voorwaarden naar alle (bestaande en nieuwe) kopers. Kopers die de nieuwe voorwaarden afwijzen, dienen ons hiervan binnen twee weken schriftelijk op de hoogte te stellen. Als dan beslissen we samen met deze koper of we de overeenkomst beëindigen of voortzetten onder de vorige voorwaarden. Zonder schriftelijke en tijdige afwijzing van de nieuwe voorwaarden wordt koper geacht deze te hebben aanvaard.


2 Citaten

2.1 Al onze offertes dienen van rechtswege te worden beschouwd als een uitnodiging aan de (potentiële) koper tot het doen van een aanbod. Wij zijn op geen enkele wijze gebonden aan de offertes, tenzij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de offerte zelf is vermeld. De door ons ontvangen bestelling wordt beschouwd als een aanbod van de koper, dat door ons kan worden aanvaard, met een schriftelijke bevestiging (de zogenaamde orderbevestiging, die wettelijk als aanvaarding moet worden beschouwd). Als dan komt een overeenkomst tot stand, maar onze wettelijke verplichting tot levering, onder de opschortende voorwaarde zoals beschreven in artikel 3.1.

2.2 Een offerte omvat: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en andere zaken die betrekking hebben op onze offertes. Dit alles blijft, net als het gereedschap dat voor dit contract is gemaakt, ons eigendom en moet op ons verzoek binnen een week aan ons worden geretourneerd. Niets van bovenstaande mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of aan derden worden gegeven. We behouden alle rechten die voortvloeien uit onze intellectuele en industriële eigendom.

2.3 Indien de bestelling (met betrekking tot de offerte) niet is geplaatst binnen 3 weken na de dag dat wij onze offerte hebben uitgebracht, kunnen wij (naar onze keuze) de kosten op de koper verhalen. Deze kosten zijn voor het maken van de offerte en voor het maken van de gereedschappen die in de vorige paragraaf zijn genoemd.

2.4 Indien wij een bestelling bevestigen, en koper ons niet binnen 48 uur schriftelijk op de hoogte stelt van de onjuistheid van de bevestiging, is dit (tevens) een bewijs dat koper een bestelling heeft geplaatst.


3 Het contract komt tot stand

3.1 Een overeenkomst met ons komt pas tot stand nadat wij een bij ons geplaatste bestelling schriftelijk hebben aanvaard. Desalniettemin is het moment waarop de wettelijke verplichting tot levering van goederen aan koper ontstaat, wanneer wij het totaalbedrag van de pro forma factuur op één van onze bankrekeningen hebben ontvangen. Volledige betaling is dus een opschortende voorwaarde, al hebben wij het recht (naar onze keuze) eerder te leveren. Omdat veel bestellingen worden geannuleerd omdat kopers onze goederen niet kunnen lenen/krijgen, hebben wij het recht, tot het moment dat wij de volledige betaling hebben ontvangen, de overeenkomst te ontbinden. Dit recht is essentieel voor ons bedrijfsmodel, omdat het ons in staat stelt de prijzen laag te houden, ook al worden veel bestellingen geannuleerd. Wij hebben het recht iedere overeenkomst (vóór volledige betaling) te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade. Aanbetalingen worden uiteraard teruggestort aan de koper.

3.2 In afwijking van hetgeen in artikel 3.1 is vermeld, is de koper na onze bevestiging wettelijk gebonden aan zijn bestelling, ongeacht hoe de bestelling is geplaatst. Als de koper de financiën voor onze goederen niet kan lenen/krijgen en de bestelling annuleert voordat de volledige betaling is voltooid, kunnen we naar eigen goeddunken (tot) de helft van de aanbetaling inhouden. Indien de koper de bestelling na volledige betaling annuleert, kunnen wij naar eigen inzicht (tot) tweemaal de aanbetaling inhouden.

3.3 De orderbevestiging of de pro forma factuur, die door ons aan de koper wordt verzonden, wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De koper wordt geacht akkoord te gaan met de inhoud van onze orderbevestiging of de pro forma factuur, tenzij hij ons binnen 48 uur na de orderbevestiging of de pro forma factuur schriftelijk laat weten niet akkoord te gaan met de inhoud.

3.4 Aanvullende aanbiedingen of afspraken of toezeggingen van onze medewerkers of vertegenwoordigers ed binden ons slechts, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders.

3.5 Indien koper vóór volledige betaling om levering van goederen verzoekt, hebben wij het recht om enige vorm van financiële zekerheid met betrekking tot volledige betaling te verlangen.

3.6 Onze overeenkomsten houden nimmer een overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld.


4 Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld, exclusief: verpakking, transportkosten, verzekering, reiskosten en eventuele andere kosten.

4.2 De prijzen in offertes, contracten en orderbevestigingen zijn gebaseerd op de kostenfactoren op het moment of de offerte, niet op het moment van de orderbevestiging. Deze kostenfactoren zijn onder meer: ​​wisselkoersen, fabrikantenprijzen, prijzen van (grond)stoffen, arbeids- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten, andere belastingen en heffingen die door de Staat worden opgelegd.

4.3 Wij behouden ons het recht voor om de koper (naar eigen goeddunken, geheel of gedeeltelijk) in rekening te brengen voor eventuele verhogingen van de kostenfactoren indien een dergelijke verhoging heeft plaatsgevonden na de datum van de offerte, maar vóór de leveringsdatum. Indien een dergelijke (aantoonbare) verhoging leidt tot een totale prijsstijging van meer dan 5%, kan koper de overeenkomst ontbinden, maar kunnen wij (of niet) (een deel van de) aanbetaling inhouden voor door ons gemaakte kosten (maar niet voor verlies) van winst).

4.4 Indien de koper van dit recht gebruik maakt (zoals vermeld in artikel 4.3), dient hij de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, binnen 5 dagen na ontvangst van de mededeling over prijsverhoging van ons.


5 Leverings- en leveringsperioden

5.1 De levertijd wordt vastgesteld of gecommuniceerd nadat wij de volledige betaling hebben ontvangen (en dus nadat wij wettelijk verplicht zijn te leveren). Levertijden (zowel voor als na betaling gecommuniceerd) zijn altijd indicatief. De door ons opgegeven levertijden mogen nimmer worden gezien als een wettelijke termijn (‘fatale termijn’ op grond van het Burgerlijk Wetboek), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Indien de levering niet binnen de aangegeven (geschatte) tijd plaatsvindt, dient ons per aangetekende brief een redelijke termijn voor levering te worden gegeven, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat dit een (wettelijke) termijn zal zijn, met een uitleg van de schade die zal optreden als deze nieuwe deadline wordt niet gehaald.

5.2 In geval van een wettelijke termijn (omdat dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, of na een aangetekende brief), zijn geen boetes of schadevergoedingen verschuldigd indien de laattijdige levering te wijten is aan Overmacht zoals beschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

5.3 Levering van goederen geschiedt altijd af fabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (meestal in de orderbevestiging). De verzending van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper. In het geval van een buitenlandse koper kunnen wij inklaringen regelen, maar ook dit gebeurt voor rekening en risico van de koper.

5.4 Om redenen van efficiëntie worden goederen verzonden op een manier die wij kiezen en door een expediteur naar onze keuze, tenzij de koper zijn eigen verzending regelt. Beide zijn voor rekening en risico van koper.

5.5 Wij hebben het recht om deelleveringen te doen en deze deeltransacties in overweging te nemen.

5.6 De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn over te nemen/aan te nemen. Indien de koper deze verplichtingen niet nakomt, kunnen wij, naar onze keuze, de overeenkomst ontbinden of de goederen voor rekening en risico van koper opslaan. In beide gevallen komen alle door ons hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.


6 Conformiteit, inspectie, klachtplicht en claims

6.1 Tweedehands goederen worden gekocht zoals ze zijn. Wij garanderen dat wij koper op de hoogte stellen van alle bij ons bekende tekortkomingen, maar tweedehands goederen zijn alleen non-conform (i) als ze niet kunnen worden gebruikt en niet kunnen worden gerepareerd of (ii) als wij in redelijkheid op de hoogte moeten zijn geweest van de tekortkomingen.

6.2 Alle geleverde diensten betreffen een inspanningsverbintenis, nimmer een resultaatsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Geringe afwijkingen (anders dan de aanbieding, de orderbevestiging of eerder geleverde goederen) met betrekking tot maatvoering, aantallen, kleur en dergelijke, leveren geen non-conformiteit op.

6.4 Na ontvangst van de goederen dient de koper de goederen binnen een week na aflevering deugdelijk te inspecteren.

6.5 Gebreken die bij behoorlijke en tijdige inspectie hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen twee weken na levering aan ons te worden gemeld. Gebreken die niet door behoorlijke en tijdige inspectie konden worden geconstateerd, dienen binnen een week na constatering aan ons te worden gemeld.

6.6 Gebreken in door koper geweigerde goederen, opgeslagen voor rekening en risico van koper volgens artikel 5.6, kunnen niet non-conform zijn of de non-conformiteit is voor risico van koper.

6.7 Klachten over tekortkomingen dienen per aangetekende post aan ons te worden gemeld, met daarin (i) het factuurnummer (ii) de gegevens van de koper (iii) de exacte klacht en (iv) een of meerdere voorgestelde oplossingen.

6.8 Koper dient desgevraagd behoorlijke en tijdige toegang te verschaffen tot de niet-conforme goederen waarover hij heeft gereclameerd. Koper dient mee te werken aan het terugzenden of repareren van de goederen, of aan het vinden van andere redelijke oplossingen.

6.9 Een gebrek aan behoorlijke en tijdige inspectie, het ontbreken van duidelijke en tijdige klachten of het niet meewerken aan het vinden van een oplossing om de afwijking op te lossen, leiden allemaal tot schadeloosstelling.

6.10 Iedere aanspraak van de koper ter zake van door ons geleverde zaken vervalt:

  • indien koper de goederen niet goed en tijdig heeft geïnspecteerd
  • indien koper geen claim heeft ingediend conform dit artikel 6
  • als koper geen of onvoldoende medewerking heeft verleend aan ons onderzoek naar de klachten;
  • indien koper de betreffende goederen onjuist heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, opgeslagen of onderhouden;
  • indien koper de betreffende zaken is blijven gebruiken;
  • indien koper zonder onze schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen aan de betreffende zaak heeft uitgevoerd.

6.11 In geval van non-conformiteit en indien koper de instructies van dit artikel 6 heeft opgevolgd, hebben wij de vrije keuze om:

  • herstel van de gebreken (gratis);
  • de goederen of onderdelen hiervan vervangen, (indien gevraagd) na retournering van de defecte goederen/onderdelen;
  • de ontvangen koopsom (of een deel daarvan) terugbetalen bij (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst;
  • Of een andere oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen.


7 Aansprakelijkheid

7.1 Indien op grond van enig rechtsstelsel een derde zoals een expediteur of een fabrikant jegens koper aansprakelijk is met betrekking tot of verband houdend met onze goederen, is koper verplicht eerst schadevergoeding van deze derde te vorderen. Dit geldt specifiek (maar niet uitsluitend) voor alle aanvullende onderdelen en componenten die we mogelijk als service leveren, niet als kernactiviteit.

7.2 Wij zijn niet aansprakelijk indien koper in strijd handelt met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, in het bijzonder artikel 6 hiervan.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

7.4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor meer dan onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert.

7.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, gederfde winst (hoe ook genaamd) en schade door stilstand geleden door koper of aan koper gelieerde partijen. Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of smartengeld.

7.6 De koper is niet bevoegd om onze goederen te retourneren zonder gegronde claims. Gebeurt dit toch zonder geldige reden, dan komen alle retourkosten voor rekening van de koper. Het staat ons in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan.

7.7 De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake de uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet in strijd met de wet.

7.8 De koper is wettelijk verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij ons verstrekt.


8 Bewering van eigendom en zekerheid

8.1 De aan koper geleverde zaken blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen koper ons (uit hoofde van de betreffende overeenkomst en alle overige overeenkomsten) verschuldigd is.

8.2 Koper is niet gerechtigd de onbetaalde goederen te verpanden of te verpanden, dan wel rechten namens een derde te vestigen op of door middel van de onbetaalde goederen.

8.3 Onverminderd het in dit artikel 8 bepaalde, is het de koper toegestaan de goederen aan een derde te verkopen, maar alleen als dit tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. In dat geval is de koper verplicht de ontvangen bedragen onverwijld aan ons over te maken. Is het ontvangen bedrag een vordering, dan dient deze ook onverwijld aan ons te worden overgemaakt.

8.4 Indien ons eigendomsrecht op de door ons geleverde goederen die niet volledig zijn betaald, verloren gaat als gevolg van bewerking of nabewerking door de koper, is de koper verplicht ons een eigendoms-, pand- of pandrecht aan ons te verlenen. pion op de bewerkte of herwerkte goederen.

8.5 Wij zijn te allen tijde gerechtigd zaken waarvan wij de eigendom hebben en die zich bij de koper (of derde) bevinden terug te nemen, zodra wij redelijkerwijs kunnen aannemen dat er een reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen . Dit doet geenszins af aan onze overige rechten onder Nederlands recht of deze algemene voorwaarden; in het bijzonder behouden wij ons ook het recht voor om schadevergoeding van de koper te eisen na terugneming van goederen waarvan wij eigenaar zijn.

8.6 De koper is verplicht onbetaalde zaken te verzekeren tegen het risico van brand en diefstal en dient op verzoek een bewijs van deze verzekering te kunnen overleggen.

8.7 Alle eigendommen van koper die in ons bezit zijn voor reparatie, diensten en dergelijke, zijn onderworpen aan een pandrecht voor alle bedragen, uit elk contract dat de koper aan ons verschuldigd is. Indien de koper meer dan drie maanden achterstallig is met gelden die de koper ons verschuldigd is, kunnen wij zonder nadere kennisgeving de goederen van de koper verkopen op de wijze en onder de voorwaarden die wij passend achten en kunnen wij uit de verkoopopbrengst de verschuldigde bedragen betalen aan ons, en betalen de kosten van de verkoop.


9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en contant (zonder enige aftrek of contantkorting) op de locatie waar ons kantoor is gevestigd, dan wel middels overschrijving op bank- of girorekening, in beide gevallen direct na acceptatie van de offerte en het ontvangen van de pro forma factuur. Betaling kan alleen anders geschieden indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij betaling per bank- of giro geldt de dag waarop het geld op onze bank- of girorekening is bijgeschreven als dag van betaling.

9.2 Indien de koper niet tijdig volledige betaling verricht, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen met betrekking tot alle overeenkomsten met de koper op te schorten, zonder dat wij andere rechten verliezen die wij op grond van de Nederlandse wet of deze algemene voorwaarden hebben. Verder zijn wij gerechtigd contante betaling, dan wel zekerheid van tijdige betaling van alle nog uit te voeren leveringen te verlangen, dan wel de overeenkomst zonder verdere rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarna de koper verplicht is het geleverde te retourneren en al hetgeen wij voor de koper hebben bereikt, zonder dat wij enig recht verliezen dat wij op grond van de Nederlandse wet of deze algemene voorwaarden hebben, en in het bijzonder zonder dat wij onze rechten op schadevergoeding verliezen.

9.3 Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, of onze kredietverzekeraar, zonder enige uitdrukkelijke wettelijke ingebrekestelling onzerzijds, vanaf de afwikkelingsdatum tot de dag van algehele voldoening, een rentebetaling gelijk aan de wettelijke handelsrente (op grond van artikel 6:119a BW) vermeerderd met (ter onzer keuze) 4% per jaar, berekend over het openstaande bedrag, welke rentevergoeding zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbaar is. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met de invordering van de gefactureerde bedragen (inclusief buitengerechtelijke incassokosten). De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom en minimaal € 500,- alles exclusief omzetbelasting. Daarnaast komen alle nadelige gevolgen van een koersverlies of anderszins voortvloeiend uit te late betaling of niet-betaling voor rekening van de koper, ook indien de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan volgens de regels en voorschriften van zijn eigen land of omstandigheden of maatregelen buiten zijn wil waardoor een geldovermaking aan ons nadelig voor ons uitpakte.

9.4 Betalingen worden geadministreerd conform artikel 6:44 BW.

9.5 Indien de financiële positie van de koper na de totstandkoming van de overeenkomst, maar vóór de levering van de goederen aanzienlijk verslechtert, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of een wijziging van de betaling te verlangen.

9.6 Wij kunnen al onze vorderingen op koper met betrekking tot alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar onze keuze.


10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan ​​alle omstandigheden die buiten onze macht liggen en waarvan wij in redelijkheid niet kunnen worden verwacht onze verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oproer en soorten vijandigheid, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, tekort aan grondstoffen, belemmering en onderbreking van het transport, storingen/storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door regelgeving, wet of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)autoriteiten.

10.2 Indien wij door overmacht niet, niet behoorlijk of niet op tijd kunnen leveren, zijn wij gerechtigd, naar eigen keuze, de overeenkomst te ontbinden of het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst te ontbinden, dan wel de overeenkomst voor bepaalde tijd op te schorten. of onbepaalde tijd.

10.3 In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken op schadevergoeding van ons.


11 Relaties en privacy

11.1 Het is Koper niet toegestaan ​​om gedurende één jaar na de (laatste) overeenkomst met onze relaties (werkgevers, leveranciers e.d.) contact op te nemen voor commerciële doeleinden, tenzij (i) met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, (ii) dergelijke relaties bestonden vóór de ( eerste) contract, of (iii) dergelijke commerciële relaties vormen ongetwijfeld geen concurrentie voor ons.

11.2 Koper dient zeer zorgvuldig (in overeenstemming met de Europese Privacywetten) met al onze gegevens om te gaan en onze gegevens te vernietigen zodra deze niet langer nodig zijn, of zo spoedig als wettelijk verplicht indien dat eerder is.

11.3 De koper moet onze goede naam en commerciële belangen respecteren, net zoals wij de goede naam en belangen van de koper zullen respecteren.


12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Op al onze offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht (Koninkrijk der Nederlanden) van toepassing.

12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

12.3 Bij geschillen tussen (potentiële) kopers en ons dienen eerste partijen tot een minnelijke schikking te komen, eventueel met behulp van een bemiddelaar.

12.4 Indien het op grond van artikel 12.1 gedurende drie maanden desondanks niet mogelijk is het geschil in der minne op te lossen, en in gevallen van (redelijkerwijs objectieve) spoedeisendheid, kunnen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in Midden-Nederland (Midden-Nederland).